Tập san Liên hiệp hội số 03/2015

 

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 03/2015: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Quyết định về việc thí điểm tổ chức diễn đàn 

khoa học chuyên nghiệp

2) Báo cáo sơ kết 5 năm thự hiện chương trình

hành động 320/Ctr-UBND...

3) Kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình 

thâm canh lúa lai và ngô lai tại huyện Krông Nô

4) Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên

nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ I...

5) Nhạc khí đồ đồng trong đời sống của người

Tây Nguyên

6) Giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Đắk

Nông lần thứ I (năm 2004-2014)

7) Đắk G'long - Chặng đường 10 năm hình thành

và phát triển

8) Nghiên cứu các nhóm đồng sở thích trên địa

bàn tỉnh Đắk Nông

9) Các phương pháp cơ bản khi chuyển giao

khoa học công nghệ

10) Sản xuất, chế biến, tiêu thụ chanh dây

trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

11) Giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12) Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức

13) Trồng rau theo hướng hữu cơ

14) Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất

"Bộ đội cụ Hồ" trong thời kỳ mới 

Trang

 1

 

5

 

10

 

14

 

17

 

22

 

23

 

27

 

28

 

31

 

33

 

36

38

40


Tập san Liên hiệp hội số 02/2015

 

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 02/2015: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Trích Thông tư 11/2015/TT-BTC

2) Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2015-2020 dưới góc nhìn phản biện

khoa học

3) Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi

đồngtỉnh Đắk Nông lần thứ I, thành công và thách

thức

4) Thực trạng đời sống văn hóa của thanh thiếu 

niên và việc xây dựng môi trường văn hóa lành

mạnh cho thanh thiếu niên...

5) Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

của các dân tộc ở tỉnh Đắk Nông hiện nay

6) Hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong

sản xuất nông nghiệp tại huyện Đắk G'long

7) Ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào

trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Đắk G'long 

8) Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của

Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển nông nghiệp

công nghệ cao...

9) Hội Nông dân tỉnh với phong trào nông dân

thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết

giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

10) Tiềm năng trồng thử nghiệm và phát triển

cây trồng biến đổi gen ở Đắk Nông

11) Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công

nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước 

Trang

 1

3

 

 

16

 

 

20

 

 

21

 

24

 

26

 

30

 

 

33

 

 

36

 

39

 

Tập san Liên hiệp hội số 01/2015

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 01/2015: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Thông báo BBT Tập san Liên hiệp hội 2015

2) Tổng luận Hội thảo khoa học "Thực trạng và

giải pháp phát triển doanh nghiệp 

3) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi 

Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng

tỉnh Đắk Nông lần thứ I

4) Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh

thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ I

5) Một số trở ngại chủ yếu trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc

thiểu số

6) Tổng quan công tác thông tin đối ngoại năm

2014

7) Công tác quản lý nhà nước hoạt động xuất bản

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014

8) Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa trên địa

bàn tỉnh và giải pháp thực hiện

9) Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa khảo cổ học

tiền sử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10) Đắk Nông chú trọng công tác ứng dụng CNTT

tại các cơ quan nhà nước

11) Kết quả thực hiện xây dựng và áp dụng hệ

thống quản lý chất lượng...

12) Ứng dụng CNTT ở trường TH Nguyễn Bá Ngọc

13) Hiệu quả áp dụng và duy trì hệ thống quản lý

phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC...

14) Triển vọng từ mô hình hợp tác công tư (ppp)

trong nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao...

15) Vườn cây ăn trái trên đất Đắk Song

Trang

 1

 2

 

8

 

 

10

 

12

 

 

17

 

20

 

21

 

24

 

29

 

30

 

33

35

 

37

 

39

Tập san Liên hiệp hội số 04/2014

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 04/2014: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc họp với Liên hiệp hội

2) Trí thức! Ông là ai?

3) Vấn đề giáo dục truyền thông, giữ gìn phát

huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Đắk Nông

4) Góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả

công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch 

sử Đảng ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên

địa bàn tỉnh Đắk Nông

5) Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Hiến

pháp năm 2013 "Phát triển khoa học công nghệ

là quốc sách hàng đầu"

6) Phát triển cây Mắc ca tại Đắk Nông, cơ hội,

thách thức và giải pháp

7) Hiệu quả từ việc thành lập nhóm đồng sở thích

trong sản xuất nông nghiệp

8) Nhìn lại từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao

9) Những căn cứ để lựa chọn và chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

10) Mô hình luân canh cá và hoa màu nhiều triển

vọng

11) Hoa Tuylip lần đầu được trồng ở Đắk Mil

12) Hiệu quả từ mô hình trồng hoa trong nhà kính

13) Một số kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lay ơn

Trang

 1

 

3

7

 

12

 

 

 

15

 

 

18

 

21

 

23

26

 

29

 

31

33

36

Tập san Liên hiệp hội số 03/2014

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 03/2014: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Thực hiện Nghị quyết phát triển nông nghiệp

công nghệ cao Đắk Nông: Qua lăng kính phản

biện

2) Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu

năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2014 của Liên hiệp hội 

3) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa học 

công nghệ tỉnh thời kỳ mới

4) Kết quả mô hình khảo nghiệm giống lúa lai

Tej vàng tại huyện Đắk Mil

5) Gấc, cây dược liệu quý giúp xóa đói giảm

nghèo

6) Kỹ thuật trồng hòa Cát tường

7) Năng suất, yếu tố tổng hợp (TFP) và đóng góp

của khoa học công nghệ vào tăng trường GDP

8) Một số kinh nghiệ trong phòng trừ côn trùng

hại cây trồng

9) Nuôi lươn không bùn, mô hình mới trên địa

bàn tỉnh Đắk Nông

10) Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa

học và công nghệ trong sự phát triển khoa học 

công nghệ của tỉnh

11) Những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng

cao năng lực hoạt động khoa học và công

nghệ cấp huyện

12) Những trở ngại thường gặp và yêu cầu

đối với cán bộ hoạt động nghiên cứu khoa

học ở địa phương

13) Làm giàu từ chăn nuôi vịt đẻ

Trang

 1

 

 

7

 

 

12

 

16

 

18

 

20

23

 

26

 

28

 

30

 

 

33

 

 

35

 

 

39

 

Tập san Liên hiệp hội số 02/2014

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 02/2014: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng

tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk 

Nông lần thứ I

2) Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên 

hiệp hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI)

3) Chính sách Khoa học công nghệ trên địa bàn

tỉnh Đắk Nông

4) 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông, các lĩnh vực 

kinh tế xã hội không ngừng phát triển

5) Ứng dụng Khoa học công nghệ trong các doanh

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

6) Ông Ngô Văn Quýnh với mô hình tua bin thủy 

điện "thủy lực xanh"

7) Cách phân biệt các loại nấm lành và nấm độc

8) Kỹ thuật trồng, tác dụng của cây đinh lăng

9) "Tam Nông" - Tiền đề để phát triển toàn diện,

bền vững

10) Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,

thực trạng và giải pháp

10) Trồng nấm cho thu nhập cao

11) Nuôi gà lấy trứng cho thu nhập cao

12) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng

kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp

tỉnh

13) Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây tiêu

14) Thơ về cây lúa

Trang

 1

 

 

3

 

5

 

11

 

14

 

16

 

18

20

22

 

 25

 

 

30

33

35

 

 

38

40

Tập san Liên hiệp hội số 01/2014

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 01/2014: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg cả Thủ tướng

Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám

định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam 

2) Nhìn lại 18 năm hợp tác giữa Liên hiệp hội Việt

Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ

3) Kết quả hoạt động khoa học công nghệ tỉnh

Đắk Nông năm 2013

4) Thực trạng, giải pháp và định hướng nhân rộng

mô hình khuyến nông Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

5) Việt Nam cần phát huy tiềm năng nông nghiệp

công nghệ cao từ kinh nghiệm của các nước trên

thế giới

6) Kết quả hoạt động nhiềm kỳ I năm 2008-2013

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II năm

2013-2018 của Hội Đông y tỉnh

7) Người cán bộ tận tụy trong công tác Hội và đi

đàu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất kinh doanh

8) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa khoa học công 

nghệ xuống cơ sở

9) Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai môn thâm canh

năng suất cao tại Đắk Nông 

10) Mô hình trồng tiêu - cà phê có hiệu quả kinh tế

11) Nuôi gà J Dabaco, hướng phát triển cho bà con

xã Đắk R'măng huyện Đắk G'long

12) Canh tác cây hồ tiêu bền vững giải pháp an

toàn cho người trồng tiêu 

13) Doanh nghiệp chú trọng ứng dụng khoa học và

công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Trang

 1

 

 

5

 

6

 

12

 

16

 

 

19

 

 

23

 

 

26

 

29

 

32

 35

 

36

 

39

Tập san Liên hiệp hội số 04/2013

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 04/2013: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất

lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt

Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước 

2) Đắk Nông những thành tựu đạt được sau 10

năm xây dựng và phát triển

3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Liên

hiệp hội

4) Kết quả công tác Hội Bảo vệ thực vật năm 2013

và phương hướng hoạt động năm 2014

5) Vượt nghèo từ nghề trồng hoa

6) Đắk Nông triển khai thực hiện có hiệu quả chiến

lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn

2011-2020

7) Vẹn tình với Đắk Đam

8) Thự trạng, tiềm lực khoa học và công nghệ cơ

sở 10 năm nhìn lại 

9) Thị xã Gia Nghĩa đa dạng mô hình nông nghiệp

công nghệ cao

Trang

 1

 

 

 

 

6

 

13

 

 

19

 

25

27

 

 

31

32

 

39

Tập san Liên hiệp hội số 03/2013

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 03/2013: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Nghị quyết 12 NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển

khoa học và công nghệ đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030

2) Đắk Nông hướng đến nền kinh tế xã để phát

triển bền vững

3) Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh

ủy về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn

2011-2015 và định hướng đến năm 2020

4) Đánh giá nhân sự sao cho hiệu quả

5) Nâng cao vai trò của Hội nông dân tỉnh trong

xây dựng nông thôn mới

6) Trồng tiêu theo hướng bền vững đem lại thu

nhập cao

7) Tỉnh Đắk Nông ứng dụng mô hình thư viện 

điện tử thông tin khoa học và công nghệ

8) Những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện

Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông

thôn

9) Lợi ích từ mô hình VIETGAP đàu tiên ở huyện

Tuy Đức

10) TECHMART Đắk Nông 2013 điểm sáng hội tụ 

công nghệ thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây

Nguyên

11) Làm giàu từ gà rừng

Trang

 1

 

 

8

 

11

 

 

21

24

 

26

 

29

 

32

 

 

34

 

36

 

 

38

Tập san Liên hiệp hội số 02/2013

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 02/2013: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số

45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức,

hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số

33/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định 45/2010/NĐ-CP 

2) Tư duy về nhân lực Liên hiệp hội

3) Đông y Việt Nam tiềm năng và trí thức

4) Công tác xây dựng Hội và phong trào nông

dân sau 5 năm nhìn lại

5) Những kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai

chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

tỉnh

6) Đắk Nông hội nhập kinh tế quốc tế vì sự phát

triển bền vững: Thực trạng và những kết quả đạt

được

7) vân dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong

xây dựng Đảng vào giáo dục cán bộ, Đảng viên

trong tình hình hiện nay

8) Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk

Nông giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 

2020

9) Một số kết quả bước đầu đạt được về lĩnh vực

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

10) Công nghệ bảo quản sau thu hoạch rau, củ,

quả

11) Kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập

WTO

12) Hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng

13) Phát triển cà phê bền vững để thích ứng với 

biến đổi khí hậu

Trang

 1

 

 

 

 

7

10

13

 

16

 

 

 18

 

 

19

 

 

23

 

 

28

 

30

 

35

 

37

39

 

Tập san Liên hiệp hội số 01/2013

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 01/2013: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

khóa X "Về phát triển khoa học và công nghệ phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và hội nhập quốc tế

2) Kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng

đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước tại tỉnh Đắk Nông

3) Nhà Khoa học trẻ và gánh nặng "cơm áo, gạo

tiền"

4) Mô hình nào cho tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa

học và Kỹ thuật tỉnh

5) Đầu tư cho Khoa học: "Một vốn, bốn lời"

6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nền sản

xuất nông nghiệp của nước ta

7) Khoa học và công nghệ với xây dựng nông

thôn mới ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm ở 

một số nước

8) Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

vào sản xuất

9) Một số hiểu biết về bệnh lở mồm long móng

của gia súc

10) Giới thiệu về rệp sáp bột hồng gây hại trên

cây sắn CASSAVA PINKISH MEALYBUG

Trang

 1

 

 

 

 

10

 

 

 

16

 

17

 

21

24

 

26

 

 

31

 

34

 

37

 

 


Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0380919
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
313
420
1074
2433
6293
0
380919

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775