Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016 - 2017

THỂ LỆ

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-BTC ngày 20/01/2017 của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016-2017)

 

Điều 1.Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016-2017 (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng, hiểu quả trong lao động phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra các sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo, có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Điều 2.Cơ quan tổ chức, cơ quan phối hợp và cơ quan mời tham gia

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Cơ quan tổ chức:Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi).

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế,  Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông; Hiệp hội Doanh nghiêp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Trung cấp nghề tỉnh Đắk Nông, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.       

- Cơ quan mời tham gia: Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh.

Điều 3.Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân, tổ chức là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật, các sản phẩm mới là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Các công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh.

Điều 4.Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, các sản phẩm mới phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải.

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng.

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.

5. Y dược.

6. Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5.Tiêu chuẩn và cơ cấu thang điểm đánh giá giải pháp sản phẩm dự thi

Yêu cầu chung của hồ sơ dự thi là phải có đầy đủ dữ liệu và phân tích để chứng minh 03 tiêu chí đánh giá dưới đây. Hội đồng chấm thi căn cứ vào hồ sơ dự thi và qua trình bày của tác giả trước Hội đồng giám khảo để chấm điểm với thang điểm là 100 điểm.

1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp, sản phẩm dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ (tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu không thấp hơn 15 điểm mới được xếp giải).

- Tính mới: Tối đa là 15 điểm, tối thiểu phải trên 7,5 điểm.

- Tính sáng tạo: Tối đa là 15 điểm, tối thiểu phải trên 7,5 điểm.

2.Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp, sản phẩm dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả (tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu không thấp hơn 15 điểm mới được xếp giải).

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp, sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp, sản phẩm tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội (tối đa là 40 điểm, điểm tối thiểu không thấp hơn 20 điểm mới được xếp giải).

- Hiệu quả kinh tế: Tối đa là 20 điểm, tối thiểu phải trên 10 điểm.

- Hiệu quả Kỹ thuật: Tối đa là 10 điểm, tối thiểu phải trên 5 điểm.

- Hiệu quả xã hội: Tối đa là 10 điểm, tối thiểu phải trên 5 điểm.

Điều 6. Hồ sơ dự thi 

Hồ sơ dự thi gồm 02 (Hai) bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và thuyết minh (hay toàn văn) giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 4 của Thể lệ này (trình bày trên khổ giấy A4) .

1. Phiếu đăng ký dự thi gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi.

- Tên tổ chức dự thi.

- Địa chỉ nơi làm việc.

- Địa chỉ nơi cư trú.

- Điện thoại liên hệ.

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

- Tên giải pháp, sản phẩm dự thi.

- Lĩnh vực dự thi.

- Thời điểm tạo ra giải pháp, sản phẩm (ghi ngày, tháng, năm).

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp, sản phẩm do nhóm tác giả tạo ra.

- Cam đoan của người hoặc tổ chức dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tạiĐiều 3 hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp, sản phẩm dự thi:

- Tên giải pháp, sản phẩm dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp, sản phẩm kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp, sản phẩm đó.

- Mô tả giải pháp dự thi,thuyết minh tính mới, tính sáng tạocủa giải pháp, sản phẩm dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp, sản phẩm dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến, cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp, sản phẩm kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

-Khả năng áp dụngđược chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, xác nhận của người sử dụng có chứng thực địa chỉ của cơ quan địa phương; hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

-Hiệu quả kinh tếcủa giải pháp, sản phẩm dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp, sản phẩm mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp, sản phẩm cũ hoặc so với những giải pháp, sản phẩm tương tự đã biết ở Việt Nam.

-Hiệu quả kỹ thuậtthể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

-Hiệu quả xã hộinhư cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động...

3. Toàn văn giải pháp, sản phẩm dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp, sản phẩm. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa...

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi gửi qua Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh. Nếu ở các huyện hồ sơ gửi qua Liên đoàn lao động huyện, huyện Đoàn, Hội Nông dân huyện để tổng hợp kèm theo hồ sơ gốc gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; đối với các tổ chức và cá nhân gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

2. Mỗi tổ chức được gửi tối đa 03 giải pháp, sản phẩm tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

Hồ sơ gửi theo địa chỉ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK NÔNG

- Số 02, Phan Kế Bính, khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 05013.705008.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp, sản phẩm và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 30/6/2017.

- Chấm các giải pháp, sản phẩm dự thi trong tháng 7/2017.

- Công bố giải pháp, sản phẩm được chọn vào tham dự thi Toàn quốc 15/8/2017.

- Lễ trao giải thưởng dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2017.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 03 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Ban Thư ký, Hội đồng giám khảo

1. Ban Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh; giúp Ban Tổ chức thực hiện việc sơ tuyển hồ sơ dự thi về mặt nội dung, hình thức trước khi chuyển cho Hội đồng chấm thi.

2. Hội đồng giám khảo

- Hội đồng giám khảo gồm: Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo và Hội đồng phúc khảo.

- Mỗi lĩnh vực có một Hội đồng chấm thi chuyên ngành gồm có các nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng, có thể là người tại địa phương hoặc người ngoài tỉnh. Mỗi Hội đồng chấm thi có 5 chuyên gia. Hội đồng chấm thi phỏng vấn trực tiếp với người dự thi để trao đổi thêm về giải pháp trong quá trình xem xét, đánh giá. Khi Hội đồng yêu cầu, Ban Tổ chức và người dự thi phải tạo điều kiện thuận lợi cho hội đồng chấm thi đi khảo sát thực tế để đánh giá.

- Quyết định xếp giải chung cuộc thuộc thẩm quyền Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 9.Giải thưởng

1. Giải thưởng cấp tỉnh:

- Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016-2017, được tính đều cho 6 lĩnh vực (Điều 4) có tối đa:

+ 06 Giải nhất, mỗi giải được tặng huy chương vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng, giải phải đạt tổng số điểm từ  85-100 điểm.

+ 06 Giải nhì, mỗi giải được tặng huy chương bạc và tiền thưởng 10 triệu đồng, giải phải đạt tổng số điểm từ 75-84 điểm.

+ 12 Giải ba, mỗi giải được tặng huy chương đồng và tiền thưởng 07 triệu đồng, giải phải đạt tổng số điểm từ 65-74 điểm.

+ 18 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng 01 cúp và tiền thưởng 03 triệu đồng, giải phải đạt tổng số điểm từ 51-64 điểm.

- Các giải pháp, sản phẩm đạt giải nhất được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, các giải pháp, sản phẩm đạt giải hai, giải ba và giải khuyến khích nhận giấy khen của của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Các giải pháp, sản phẩm lọt vào vòng chung khảo được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận tham gia Hội thi.

- Các tác giả có giải pháp, sản phẩm tham gia đạt giải còn được chọn lọc đề nghị tặng giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh, giấy khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cho các đối tượng thuộc độ tuổi thanh niên.

- Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, cho cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao. Các tác giả có giải pháp, sản phẩm tham gia dự thi Ban Tổ chức Hội thi cấp giấy nhận.

2. Đối với đạt giải thưởng Quốc gia:

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- Được Ban Tổ chức cấp kinh phí đi nhận giải, thành phần đi nhận gồm: đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi và tác giả đạt giải.

Điều 10.Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi:

- Ngân sách địa phương.

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi thưởng cho các giải pháp, sản phẩm đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

- Truyền hình trực tiếp Lễ Tổng kết và trao giải.

- Tổ chức tham dự giải Quốc gia và nhận giải (nếu có).

Điều 11.Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện thấy giải pháp, sản phẩm cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ theo thủ tục, trình tự Luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ kinh phi đăng ký bảo hộ theo quy định.

Điều 12.Tổ chức thực hiện

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, Ban, ngành có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai Hội thi; nội dung chỉ đạo cần cụ thể để Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp, sản phẩm tham dự Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các giải pháp, sản phẩm tốt đạt kết quả cao tham gia Hội thi toàn Quốc. Trường hợp cần thiết Ban Tổ chức sẽ thành lập hội đồng tư vấn để lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ dự thi toàn Quốc.

Điều 13.Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thường trực Ban Thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0362409
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
222
310
532
1883
3829
8610
362409

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775