Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016 - 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

lần thứ I năm 2016 - 2017

(Kế hoạch số 39/KH-BTC, ngày 20/1/2017 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật)

 

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016 - 2017 nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân, công nhân, viên chức, công chức và người lao động trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

- Chọn lọc những giải pháp, sản phẩm xuất sắc để tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2016 - 2017.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI

  1. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Hội thi cấp tỉnh:

          Sử dụng nguồn kinh phí tổ chức hội thi năm 2017 được UBND tỉnh bố trí cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật và các khoản kinh phí tài trợ hợp pháp khác.

b) Cấp huyện và thị xã

- Liên Đoàn lao động huyện, Hội Nông dân huyện và huyện Đoàn bố trí kinh phí để tổ chức giao nhận, vận chuyển các giải pháp, sản phẩm, hồ sơ về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp (nếu có).

2. Nội dung và mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng mức chi cho các giải thưởng tại Hội thi cấp tỉnh được thực hiện theo Khoản 1 Điều 9 của Thể lệ Hội thi.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Hội thi được thực hiện cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1 (trong tháng 10/2016): Phát động Hội thi lần thứ I năm 2016-2007 (đã thực hiện).

2. Giai đoạn 2 (trong tháng 12/2016): Ban Tổ chức Hội thi ban hành các văn bản triển khai Hội thi.

3. Giai đoan 3 (Từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2017):

- Đăng báo Thể lệ Hội thi trên Báo Đắk Nông, thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để người dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động biết và tham gia.

- In và phát hành tờ bướm Thể lệ Hội thi gửi đến cơ quan phối hợp để tuyên truyền trong ngành và nhân dân.

- Các sở ban ngành tuyền truyền trên trang thông tin điện tử để người dân, cán bộ công nhân viên chức và người lao động biết và tham gia.

4. Giai đoạn 4: Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký xây dựng Quy chế chấm thi để ban hành (trong tháng 6/2017).

- Ban Thư ký rà soát và loại các sản phẩm giải pháp không đủ tiêu chuẩn dự thi theo Thể lệ Hội thi để báo cáo Ban Tổ chức (đầu tháng 6/2017).

- Tổ chức Hội đồng chấm thi: Vòng sơ khảo, chung khảo và phúc khảo (trong tháng 7/2017).

- Đề xuất các sản phẩm giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (trong tháng 8/2017). 

5. Giai đoạn 5: Tổ chức tổng kết.

          Báo cáo tổng kết quả Hội thi lần thứ I, trao giải, phát thưởng và phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II. (trong tháng 10/2017)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Tổ chức tuyên truyền vận động về mục đích, yêu cầu và phổ biến Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh từ tháng 12/2016 cho đến hết tháng 6/2017 để các Tổ chức, các Hội thành viên, trí thức trong tỉnh biết và tham gia.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức và chuẩn bị các thủ tục cho Hội thi, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chuẩn bị Thể lệ dự thi, đơn dự thi và mẫu giấy chứng nhận đạt giải.

- Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, nhận hồ sơ do các tổ chức, cá nhân gửi đến.

- Thành lập Hội đồng chấm thi, xét chọn giải thưởng.

- Trao giải và bằng khen cho các sản phẩm giải pháp sáng tạo đạt giải.

- Chọn hồ sơ đạt giải gửi về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho các tổ chức và thành viên thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh biết và tham gia.

- Người dự thi có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn lập hồ sơ và hỗ trợ về kinh phí theo quy định.

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới, sáng tạo của các Đề tài khoa học cấp tỉnh từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi trong hệ thống tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đoàn viên công đoàn và tuyên truyền rộng rãi ra ngoài nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới, sáng tạo do Liên đoàn lao động phát động từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi trong toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Chú ý đến lực lượng trí thức trẻ ở Trường phổ thông trung học, Trường dạy nghề, doanh nghiệp, các Hợp tác xã, Tổ hợp tác…

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do Tỉnh đoàn phát động từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đến các trường trên địa bàn tỉnh và các thầy, cô giáo, sinh viên, học sinh để biết và tham gia. Chú ý thanh niên ở các trường Trung học phổ thông, Trường trung cấp, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề.         

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do ngành giáo dục và đào tạo phát động từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần I năm 2016 - 2017 đến công nhân, viên chức, công chức và người lao đông sản xuất nông nghiệp biết để biết và tham gia.

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do ngành nông nghiệp từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

7. Hội Nông dân tỉnh

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, vận động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phổ biến Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật cho các cấp Hội, các hình thức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác sản xuất, câu lạc bộ nông dân, nhóm hộ,...), Hội viên và nông dân trên địa bàn tỉnh để biết, tham gia. 

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do tỉnh Hội phát động từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

8. Sở Công thương

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cho các tổ chức và thành viên thuộc lĩnh vực Công thương để biết và tham gia.         

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do ngành Công thương từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông

Mở chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phổ biến Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật trước, trong và sau Hội thi đến toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh biết, ủng hộ và hưởng ứng tham gia Hội thi.

10. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, các đơn vị liên quan triển khai tốt các hoạt động đến Hội thi. Bổ sung kinh phí kịp thời theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cho các tổ chức và thành viên thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin để biết và tham gia.   

- Rà soát các sản phẩm giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do ngành công nghệ thông tin từ năm 2011 đến nay. Sản phẩm giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không được tham gia, còn lại động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần I năm 2016-2017

12.  Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở nội vụ)

 Phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu Trưởng ban Tổ chức việc khen thưởng của Hội thi theo quy định.

13. UBND các huyện, thị xã

- Thông báo Hội thi trên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã để người dân, cán bộ công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn biết và tham gia.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về Hội thi.

- Chỉ đạo Liên đoàn lao động, huyện Đoàn và Hội Nông dân huyện, thị xã tiếp nhận giải pháp, sản phẩm sau đó tổng hợp danh sách và hồ sơ kèm theo các giải pháp, sản phẩm về Liên hiệp các hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

- Chỉ đạo hỗ trợ và tạo điều kiện cho tác giả, nhóm tác giả có giải pháp, sản phẩm đạt giải tham dự lễ tổng kết, trao giải cấp tỉnh và Hội thi toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2016 - 2017, yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Trưởng ban tổ chức (thông qua Liên hiệp các hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh) để xem xét, điều chỉnh./.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0362402
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
215
310
525
1883
3822
8610
362402

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775