Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016 - 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017

(Kế hoạch số 600/KH-BTC, ngày 23/12/2016 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III)

 

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ III năm 2016 - 2017 (viết tắt là Ban tổ chức);

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-BTC ngày 23/12/2016 của Trưởng Ban tổ chức về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017;

Ban tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017 (viết tắt là Cuộc thi) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai của các em thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh

- Chọn lọc những nhân tố xuất sắc, mô hình tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII năm 2016-2017.

2. Yêu cầu

- 100% các đơn vị huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia.

- Mỗi đơn vị đầu mối (Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã) sau khi sơ tuyển có từ 10-15 mô hình dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh căn cứ vào tình hình, kết quả sơ tuyển thực tế để gửi sản phẩm, mô hình về Ban tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về Cuộc thi; đảm bảo thông tin đến tất cả các cơ sở giáo dục, dạy nghề có thanh thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi tham gia.

- Công tác tổ chức bảo đảm khoa học, khách quan, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Cuộc thi cấp tỉnh:

- Sử dụng từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi năm 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp (nếu có).

2. Vòng sơ tuyển:

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cân đối, bố trí kinh phí để tổ chức đánh giá, sơ tuyển các tác phẩm, mô hình.

- Kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp (nếu có).

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Cuộc thi được tiến hành qua 6 giai đoạn, cụ thể:

1. Giai đoạn 1, trong tháng 10/2016: tổ chức phát động Cuộc thi (đã thực hiện).

2. Giai đoạn 2, trong tháng 12/2016: Ban tổ chức ban hành các văn bản triển khai Cuộc thi.

3. Giai đoạn 3, từ ngày 01/01 – 30/3/2017: Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia Cuộc thi

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hình thức đưa tin, bài về các hoạt động của Cuộc thi.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ,  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã… tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh; xây dựng kế hoạch, quy đổi tiết dạy đối với giáo viên trong thời gian hướng dẫn học sinh nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình, sản phẩm gửi tham dự Cuộc thi theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn các Huyện, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi đến các em ngoài hệ thống trường học, nhằm thu hút sự tham gia của các em.

4. Giai đoạn 4, từ ngày 01/4-20/4/2017: Tiếp nhận sản phẩm và tổ chức sơ tuyển.

a) Đối với các tác giả là những em ngoài hệ thống trường học, các mô hình, sản phầm và hồ sơ dự thi gửi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

b) Đối với các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi tuổi thiếu niên và nhi đồng, các mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi gửi về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi các em sinh sống (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã).

c) Đối với các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi thanh niên, các mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành tổ chức đánh giá, sơ tuyển và báo cáo kết quả, hồ sơ và sản phẩm sau sơ tuyển gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh) chậm nhất trong ngày 20/4/2017.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp danh sách, phân loại các mô hình, sản phẩm do các đơn vị đã tổ chức sơ tuyển gửi đến.

5. Giai đoạn 5, từ ngày 21/4-10/6/2017: tổ chức đánh giá, chấm điểm mô hình, sản phẩm dự thi; giải quyết các khiếu nại (nếu có); công bố kết quả chính thức

a) Tổ chức đánh giá, chấm điểm mô hình, sản phẩm dự thi

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - cơ quan thường trực Ban tổ chức thành lập Hội đồng Giám khảo;

- Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm điểm và xếp hạng các mô hình, sản phẩm dự thi.Sau khi chấm xong, Hội đồng Giám khảo lập danh sách các mô hình, sản phẩm theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp gửi Tổ giúp việc Ban tổ chức để báo cáo cơ quan thường trực Ban tổ chức.

- Thường trực Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đánh giá, rà soát lại kết quả chấm chọn của Hội đồng Giám khảo, đồng thời thuê chuyên gia tư vấn góp ý hoàn thiện các sản phẩm lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc để trình Ban tổ chức Cuộc thi..

- Ban tổ chức Cuộc thi họp để thảo luận và thống nhất về các nội dung:

+ Kết quả chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham dự Cuộc thi;

+ Danh sách các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Cuộc thi và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp;

+ Danh sách các sản phẩm tiêu biểu xuất sắc được đề nghị tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Trong trường hợp nhiều mô hình, sản phẩm có đồng số điểm, Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành xem xét theo các tiêu chí (tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng,…) và biểu quyết xếp thứ hạng.

b) Giải quyết khiếu nại (nếu có)

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả chấm thi, xếp hạng các sản phẩm, mô hình dự thi, nếu có khiếu nại, cơ quan thường trực Ban tổ chức có trách nhiệm thành lập Ban giải quyết khiếu nại, trong đó có mời những chuyên gia đầu ngành, chuyên gia pháp luật để nghiên cứu, thảo luận, giải quyết khiếu nại theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về Ban tổ chức.

c) Công bố kết quả chính thức

- Ban tổ chức công bố kết quả chính thức các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi đạt giải; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi cũng như những sản phẩm, mô hình đạt giải nhất Cuộc thi;

- Ban tổ chức công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nhận kỷ niệm chương để ghi nhận đóng góp vào sự thành công của Cuộc thi;

- Ban tổ chức công bố danh sách các sản phẩm, mô hình của địa phương gửi tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ XIII năm 2016-2017.

6. Giai đoạn 6, trong tháng 10/2017: tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi (sau khi có kết quả tại Cuộc thi toàn quốc)

- Trao giải thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giấy chứng nhận và Cúp lưu niệm của Ban tổ chức cho các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải (theo kết quả cụ thể).

- Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Cuộc thi;

- Trao vật lưu niệm của Ban tổ chức để ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc thúc đẩy phong trào thi đua Sáng tạo, góp phần vào sự thành công của Cuộc thi;

- Phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017-2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Tổ giúp việc Ban tổ chức ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BTC ngày .../.../201... của Trưởng Ban tổ chức.

b) Xây dựng các nội dung tuyên truyền, các biểu mẫu, phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi để cung cấp cho các huyện, thị xã triển khai tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi.

c) Xây dựng dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, kinh phí gửi mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi toàn quốc và kinh phítổ chức Đoàn công tác đưa các em thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đi nhận giải tại Cuộc thi toàn quốc (nếu có).

d) Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai Cuộc thi, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Ban tổ chức.

e) Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi.

f) Thay mặt Trưởng Ban tổ chức theo dõi, chỉ đạo công tác đánh giá xét chọn các mô hình, sản phẩm của Hội đồng Giám khảo.

g) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ III năm 2016-2017 và phát động Cuộc thi lần thứ IV năm 2017-2018.

2Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban tổ chức

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Tổ giúp việc Ban tổ chức ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BTC ngày .../.../201... của Trưởng Ban tổ chức.

b) Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia Cuộc thi.

c) Hướng dẫn các em nhận biết những nội dung cơ bản về sáng tạo và cách thể hiện mô hình.

d) Chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khoa học, công nghệ.

e) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ III năm 2016-2017 và phát động Cuộc thi lần thứ IV năm 2017-2018.

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ).

3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban tổ chức

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Tổ giúp việc Ban tổ chức ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BTC ngày .../.../201... của Trưởng Ban tổ chức.

b) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh trong độ tuổi tích cực tham gia Cuộc thi.

c) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các em thanh thiếu niên, nhi đồng xây dựng các mô hình, sản phẩm và tham gia Cuộc thi.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai Kế hoạch.

e) Tiếp nhận, tổ chức đánh giá, sơ tuyển các sản phẩm, mô hình của các em học sinh thuộc nhóm tuổi thanh niên.

f) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ III năm 2016-2017 và phát động Cuộc thi lần thứ IV năm 2017-2018.

4. Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Tổ giúp việc Ban tổ chức ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BTC ngày .../.../201... của Trưởng Ban tổ chức.

b) Chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động để tổ chức Cuộc thi; đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện để các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi nhằm đạt kết quả cao.

c) Tiếp nhận, tổ chức đánh giá, sơ tuyển các sản phẩm, mô hình của các em thanh thiếu niên, nhi đồng ngoài hệ thống trường học.

d) Tổ chức Ngày hội sáng tạo trẻ nhằm tuyên truyền, phổ biến những sản phẩm để tham gia Cuộc thi.

e) Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức Cuộc thi.

f) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ III năm 2016-2017 và phát động Cuộc thi lần thứ IV năm 2017-2018.

5. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban tổ chức

Hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về Cuộc thi.

6. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban tổ chức

a) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu Trưởng Ban tổ chức ban hành các văn bản liên quan đến Cuộc thi.

b) Phối hợp tham mưu tổ chức cuộc họp Ban tổ chức.

c) Phối hợp tham mưu tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ III năm 2016-2017 và phát động Cuộc thi lần thứ IV năm 2017-2018.

7. Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở lao động Thương binh và xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), thành viên Ban tổ chức

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai tốt các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

8. Lãnh đạo Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành viên Ban tổ chức

Thường xuyên đưa tin, bài về các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

9. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã là thành viên Ban tổ chức

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về Cuộc thi tại địa phương.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận sản phẩm, mô hình của các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi tuổi thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn; tổ chức đánh giá, sơ tuyển, gửi danh sách kết quả, hồ sơ kèm theo mô hình, sản phẩm sau sơ tuyển về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định.

c) Chỉ đạo việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn và các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, mô hình đạt giải tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh, Cuộc thi toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý./.

 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trương Thanh Tùng

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0362458
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
271
310
581
1883
3878
8610
362458

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775