Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

(Được phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Liên hiệp hội tỉnh).

- Tên bằng tiếng Anh: (ĐakNong Union of  Science and Technology Asociations - viết tắt là DANOUSTA)

- Liên hiệp hội tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông.

- Liên hiệp hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quản lý về lĩnh vực hoạt động của các cơ quan có liên quan, được hổ trợ kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Mục đích của Liên hiệp hội tỉnh là tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đội ngũ công nhân, nông dân lành nghề, các nghệ nhân trong các nghề truyền thống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Điều 3. Liên hiệp hội tỉnh hoạt động tuân thủ pháp luật Nhà nước, theo Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông.

Điều 4. Liên hiệp hội tỉnh hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, có trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; có Tạp chí và các ấn phẩm về khoa học - kỹ thuật và kinh tế - xã hội có liên quan.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CỦA LIÊN HIỆP HỘI

Điều 5. Liên hiệp hội tỉnh bao gồm các Hội thành viên là các Hội, các tổ chức hoạt động hợp pháp về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tự nguyện xin gia nhập Liên hiệp hội tỉnh.

Điều 6. Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh quy định các tiêu chuẩn, thủ tục để gia nhập hoặc ra khỏi liên hiệp hiệp hội tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân.

Điều 7. Các Hội thanh viên Liên hiệp hội tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của mình và tôn trọng Điều lệ của Liên hiệp hội tỉnh, chấp thuận Nghị quyết của Đại hội Liên hiệp hội tỉnh và các chủ trương, kế hoạch của Ban Chấp hành Liên hiệp hội.

Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của các Hội thành viên

1. Quyền hạn:

- Tham gia thảo luận, quyết định các hoạt động chung của Liên hiệp hội tỉnh;

- Được Liên hiệp hội tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong các hoạt động Hội;

- Tham gia các tổ chức và các hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh;

- Hưởng các quyền lợi khác do Liên hiệp hội tỉnh quy định;

- Ra khỏi Liên hiệp hội tỉnh khi có đề nghị chính thức của Đại hội các Hội thành viên.

2. Nghĩa vụ:

- Tôn trọng và chấp hành Điều lệ của Liên hiệp hội tỉnh;

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Địa biểu Liên hiệp hội tỉnh và các chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh;

- Vân động các Hội thành viên của mình hưởng ứng các hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh;

- Củng cố khối đoàn kết trong Liên hiệp hội tỉnh, hổ trợ nhau trong mọi hoạt động;

- Vân động, đóng góp xây dựng quỹ của Liên hiệp hội;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và năm cho Liên hiệp hội tỉnh.

Điều 9. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội tỉnh là Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh, thường lệ 05 năm tổ chức một lần.

- Đại hội có thể họp bất thường khi có yêu cầu ít nhất 1/2 số Hội thành viên hoặc 2/3 thành viên của Ban thường vụ Liên hiệp hội.

- Số lượng Đại biểu dự Đại hội Liên hiệp hội tỉnh do Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh quy định.

Điều 10. Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thông qua báo cáo công tác của Ban Chấp hành, quyết định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Liên hiệp hội.

- Thảo luận và biểu quyết việc bổ sung, sửa đổi, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh.

- Bầu Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh.

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bầu Ban kiểm tra của Liên hiệp hiệp hội tỉnh và các chức danh của Ban kiểm tra.

Điều 11. Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh là cơ quan lãnh đạo Liên hiệp hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Ban Chấp hành do Đại hội bầu. Thành phần, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

Điều 12. Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết định những chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng và hàng năm của Liên hiệp hội tỉnh.

- Bầu hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ;

- Bầu bổ sung hoặc thay thế Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh giữa hai nhiệm kỳ Đại hội;

Công nhận các Hội, các tổ chức và cá nhân gia nhập Liên hiệp hội tỉnh và quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội;

- Chuẩn y việc xin ra khỏi Liên hiệp hội tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân;

- Quyết định việc thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Liên hiệp hội tỉnh trên cơ sở tuân thủ pháp luật về Tài chính - Kế toán;

- Quyết định việc triệu tập Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh;

Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh phải được ít nhất 2/3 số Ủy viên có mặt tại hội nghị biểu quyết tán thành.

Điều 13. Các Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham gia ý kiến và biểu quyết các chủ trương, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp hội trong các kỳ họp;

- Tùy theo khả năng và nhu cầu công tác, được giao thực hiện một số nhiệm vụ của Liên hiệp hội tỉnh;

- Được Liên hiệp hội tỉnh cung cấp các thông tin về khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Được tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh. Nếu Ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt ba kỳ họp liên tiếp không có lý do thì Ban Chấp hành có thể trưng cầu ý kiến miễn nhiệm và cử đại diện khác thay thế;

- Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh thường lệ 06 tháng họp 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 Ủy viên Ban Thường vụ hoặc ít nhất 1/2 số Ủy viên Ban Chấp hành.

Điều 14. Ban chấp hành bầu ra Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên khác.

Số lượng thành viên của Ban Thường vụ không quá 1/3 số Ủy viên Ban Chấp hành và do Ban Chấp hành quyết định.

Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành và chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Ban Thường vụ định kỳ 03 tháng họp một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh.

Điều 15. Các Ủy viên Thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh:

- Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh giữa hai nhiệm kỳ họp của Ban Thường vụ với sự giúp đỡ của các Phó Chủ tịch.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh.

- Đại diện cho Liên hiệp hội tỉnh trong quan hệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và với các tổ chức nước ngoài khi được Nhà nước cho phép.

2. Các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh:

Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Liên hiệp hội tỉnh trong lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền. Một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền quản lý và diều hành mọi công việc của cơ quan Liên hiệp hội tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

3. Các Ủy viên Thường vụ khác:

Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, điều hành hoạt động của các Hội thành viên; điều hành một số công việc của Liên hiệp hội tỉnh trong lĩnh vực hoặc chức danh được phân công.

Điều 16. Bộ máy tổ chức của Liên hiệp hội tỉnh, gồm có:

- Ban khoa học và Công nghệ;

- Ban Khoa học xã hội và nhân văn;

- Trung tâm tư vấn và dịch vụ Khoa học - Kỹ thuật;

- Tạp chí Khoa học - Kỹ thuật, câu lạc bộ tri thức...;

- Các phòng, ban và các tổ chức trên do Ban Thường vụ quyết định thành lập, hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp hội tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 17. Ban chấp hành bầu ra Ban kiểm tra Liên hiệp hội tỉnh theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành. Ban kiểm tra gồm 01 Trưởng ban (là Ủy viên Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh), 01 Phó trưởng ban và các ủy viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm việc thực hiện Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và của Liên hiệp hội tỉnh;

- Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Liên hiệp hội tỉnh, các Hội thành viên trực thuộc;

- Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm tra các Hội thành viên trưc thuộc;

- Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố trong phạm vi quyền hạn;

- Ban kiểm tra thường lệ ba tháng họp một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh hoặc Trưởng Ban kiểm tra.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI

Điều 18. Liên hiệp hội tỉnh có những nhiệm vụ và nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:

- Đại diện quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên đặt quan hệ hợp tác với các Hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi có yêu cầu;

- Cung cấp thông tin cần thiết về những chính sách, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, về khoa học - công nghệ có liên quan cho các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

- Phát động, tổ chức sinh hoạt chính trị, xã hội, hưởng ứng các cuộc vân động lớn của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng quỹ hỗ trợ khoa học và kỹ thuật; xây dựng chương trình truyền thông, giúp các Hội thành viên đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật cho quần chúng nhân dân nhằm góp phần đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các vấn đề khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đóng góp ý kiến và đề xuất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và chính sách sử dụng cán bộ khoa học - kỹ thuật;

- Thực hiện công tác kiểm tra để đảm bảo chấp hành điều lệ trong các hội thành viên và tổ chức thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên hàng quý, hàng năm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

CHƯƠNG IV

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 19. Tài sản và tài chính của Liên hiệp hội tỉnh gồm có các nguồn:

- Ngân sách Nhà nước tài trợ;

- Đóng góp của các hội thành viên;

- Quỹ tự có của Liên hiệp hội tỉnh do hoạt động kinh tế, các hoạt động khoa học-kỹ thuật, tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các nguồn thu hợp pháp khác;

- Sự tài trợ, viện trợ, ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 20.

- Tài sản và tài chính của Liên hiêp hội tỉnh được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban Thường vụ của Liên hiệp hội tỉnh trên cơ sở tuân thủ Pháp luật của Nhà nước.

- Liên hiệp hội tỉnh có quyền tổ chức các Quỹ hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 21. Các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác hội và trong hoạt động khoa học và công nghệ được Liên hiệp hội tỉnh khen thưởng và đề nghị các cơ quan Nhà nước, Liên hiệp hội Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khen thưởng.

Hình thức khen thưởng do Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh quyết định theo Luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Liên hiệp hiệp hội Việt Nam.

Điều 22. Các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc vi phạm pháp luật, Quy chế hoạt động Liên hiệp hội tỉnh tùy theo mức độ sai phạm, Ban thường vụ Liên hiệp hội sẽ thi hành một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đưa ra khỏi danh sách Liên hiệp hội tỉnh và khai trừ khỏi Hội.

Hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh quyết định.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 23. Chỉ có Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, việc sửa đổi bổ sung phải được ít nhất 2/3 số đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 24. Điều lệ này được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ I, ngày 20 tháng 3 năm 2010 thông qua; có hiệu lực kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt và được phép lưu hành theo quy định của pháp luật./.

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0380864
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
258
420
1019
2433
6238
0
380864

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775