Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông qua 05 năm hình thành và phát triển

    Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông “V/v cho phép thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Nông” ngày 26 tháng 3 năm 2010, Ban vận động thành lập Liên hiệp hội đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành và bầu ra Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2010- 2015, gồm 16 người do ông Hoàng Mạnh Lâm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch và được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam công nhận tại Quyết định số 445/QĐ-LHH  ngày 02 tháng 8 năm 2010. Ngày 04/03/2014 Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2010- 2015, bầu ông Trần Mạnh Đương, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ,nhiệm kỳ 2010- 2015.

 


         Về tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội, gồm có: Đại hội đại biểu , Ban chấp hành 16 người, Ban thường vụ 05 người và Ban kiểm tra 03 người. Theo đề án tổ chức bộ máy thì Liên hiệp hội Đăk Nông gồm có 3 phòng ban, với tối thiểu 11 biên chế: Văn phòng, Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên và Ban khoa học công nghệ và tư vấn, phản biện, tuy nhiên đến nay, tại cơ quan thường trực chỉ có tổng cộng 03 biên chế và 02 định suất lao động hợp đồng gây trở ngại rất lớn trong việc bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như đề bạt, bổ nhiệm cán bộ để nâng cao trách nhiệm và phát huy nguồn nhân lực.

        Qua quá trình hoạt động, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Vai trò của Liên hiệp hội được nâng lên, từng bước khẳng định vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

        Quán triệt Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, do đó Liên hiệp hội luôn xem công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hội triển khai quán triệt các nhiệm vụ công tác tư tưởng chính trị, cụ thể: Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội như: Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời ký CNH, HĐH, Chỉ thị 14-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam.

      Về phát triển Hội thành viên, với xuất phát điểm chỉ có 04 Hội thành viên và hơn 800 hội viên đang sinh hoạt, trong nhiệm kỳ vừa qua Liên hiệp hội đã tích cực đẩy mạnh công tác phát triển và đã kết nạp được thêm 03 hội thành viên (tăng 75%), nâng tổng số Hội viên đang sinh hoạt lên hơn 1.400 hội viên (tăng hơn 75%) so với đầu nhiệm kỳ.

      Sau khi thành lập, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy những văn bản sau:Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chương trình hành động số 320/CTr-UBND  của UBND tỉnh ngày 17 tháng 12 năm 2010 việc thực hiện về Chỉ thị  số 42-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị “ về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông; Quyết định số 683/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông “V/v phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông; Báo cáo “Tình hình thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương   

( khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Sơ kết Chương trình 320/Ctr-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo Thông báo số 1629-TB/VPTU ngày 19/6/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy;  đồng thời tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Tỉnh uỷ.

     Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2015, nhằm phổ biến các thành tựu về khoa học và kỹ thuật, các giá trị văn hóa, tinh thần cho nhân dân; nâng cao dân trí phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đến cuối năm 2015, Liên hiệp hội đã xuất bản được 18 số Tập san với số lượng 7.200 cuốn. Chất lượng thông tin ngày càng được củng cố, hoàn thiện theo hướng tập trung vào công tác nghiên cứu tư vấn dự báo, phản biện xã hội các công trình dự án lớn, vấn đề nổi cộm cũng như đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phản biện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, vấn đề cải thiện chỉ số Năng lực canh tranh (PCI) Đắk Nông... ; phổ biến kinh nghiệm và kiến thức bạn nhà nông; tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước về đội ngũ trí thức... Ngoài ra, đã tham mưu, phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” để làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối phát triển doanh nghiệp trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XI”.

           Mới đây, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống Trang Thông tin điện tử Liên hiệp hội với mục đích tạo ra một kênh thông tin chính thống về kiến thức khoa học - kỹ thuật thiết thực với nhu cầu của người dân và đinh hướng phát triển nông nghiệp CNC của tỉnh; phản ánh các hoạt động của đội ngũ trí thức với nhà nông hướng đến trở thành kênh tương tác thường xuyên  (trực tuyến) gắn kết nông dân với đội ngũ trí thức KH&CN.

 Trên cơ sở Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg, ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ngay sau Đại hội, Liên hiệp hội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông tạo tiền đề cho các hoạt động phản biện xã hội cụ thể. Qua đó, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua nhìn chung đã có nhiều chuyển biến mang tính tích cực, nhiều dự án, đề án Quy hoạch đã có sự tham gia, đóng góp ý kiến của Liên hiệp hội, mới đây nhất là phản biện góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, phản biện đã góp phần quan trọng trong việc nhìn nhận lại các vấn đề trọng tâm của địa phương trong thời gian đến. Phản biện này đã tạo tiếng vang lớn góp phần tích cực củng cố vai trò của Liên hiệp hội.

          Thời gian qua, Liên hiệp hội đã đẩy mạnh phối hợp, nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các tiến bộ KH&CN, cụ thể: Chủ trì, tổ chức thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015. Kết quả đánh giá nghiệm thu tại Trung ương đã được các chuyên gia đánh giá, xếp loại: “Khá”. Hiện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chuyển giao nhân rộng hiệu quả của dự án.  Chủ trì thực hiện gói thầu: “Nghiên cứu mô hình phát triển các nhóm đồng sở thích Dự án 3EM” giữa Liên hiệp hội và Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh Đăk Nông theo tinh thần chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 4417-TB/VPTU, ngày 9/7/2014 và UBND tỉnh tại công văn số 2957/UBND-NN, ngày 17/7/2014.

          Ngoài ra, Liên hiệp hội đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu để thực hiện các nhiệm vụ đề án Khoa học công nghệ, cụ thể: Phối hợp với Liên hiệp hội Gia Lai triển khai đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3); Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện  đề tài độc lập cấp nhà nước: “ Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp  một số sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu tại tỉnh Đăk Nông”; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Đắk Nông thực hiện 04 nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, trong đó có 02 dự án cấp Bộ thuộc chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn miền núi “ Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong nuôi ong mật và sơ chế sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Đăk Nông” và “Áp dụng công nghệ sản xuất chế phẩm sinh vật đa chức năng và phân bón hữu cơ vi sinh vật đa chức năng tại tỉnh Đăk Nông” và 01 đề tài cấp tỉnh“Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý vỏ cà phê, vỏ và cùi ngô làm phân bón” và 01 nhiệm vụ cấp ngành “Chuyển giao Kỹ thuật trồng và xây dựng mô hình trồng cà chua ghép trên địa bàn tỉnh Đăk Nông”; Chi Cục Bảo vệ Thực vật thực hiện Tham gia thực hiện 02 nhiệm vụ hỗ trợ: “Nhân giống và chuyển giao kỹ thuật trồng khoai lang Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông” và “Thử nghiệm sản xuất giống chanh dây ghép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” và phối hợp cùng với các Sở Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh xem xét giới thiệu đề cử thương hiệu, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham gia chương trình xét trao giải thưởng “Cúp vàng top ten thương hiệu Việt - Ứng dụng khoa học, công nghệ năm 2011”.

     Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Liên hiệp hội tinh tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đăk Nông lần thứ I (2014-20150 với 298 sản phẩm tham dự, đã lựa chọn được 33 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 05 sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc, trong đó có 02 sản phẩm đạt giải: 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích Quốc gia;  Cuộc thi lần thứ hai (2015-2016) thu hút được 485 mô hình, sản phẩm đăng ký dự thi. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 23 mô hình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc để trao giải, gồm: 02 giải nhì, 06 giả ba và 15 giải khuyến khích và chọn 09 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ XII, trong đó có 01 sản phẩm đạt giải ba, 01 sản phẩm đạt giải khuyến khích.  Trong Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ hai, Liên hiệp hội đã phát động Cuộc thi lần thứ ba và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ nhất 2016-2017.

      Các hội thành viên theo chức năng nhiệm vụ được quy định đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hội thành viên hoạt động nổi bật trong công tác phát triển hội viên, vận động các hội viên tham gia các hoạt động tư vấn, đóng góp ý kiến và phản biện; Tuyên truyền phổ biến kiên thức, tổ chức các lớp tập huấn, tham gia các hoạt động chính trị xã hội. Nổi bật như: Hội Đông y, Hội Y học, Hội Luật gia, Hội Bảo vệ Thực vật,... Đây là những hội đã có những đổi mới mang tính tích cực trong phương thức hoạt động và sinh hoạt thường xuyên.

       Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của Liên hiệp hội Việt Nam và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ trí thức, Liên hiệp hội đã đạt được một số thành tích nhất định: tập thể Ban chấp hành Liên hiệp hội, các hội thành viên đoàn kết, tập hợp và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tư tưởng đội ngũ trí thức trong tỉnh luôn ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên được chú trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN được triển khai bằng nhiều hình thức cho hội viên và nhân dân trong tỉnh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất đạt hiệu quả cho hội viên và nhân dân, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập đã có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Thông qua Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã tạo ra phong trào thi đua sáng tạo, sân chơi cho các em thanh thiếu niên nhi đồng phát huy ý tưởng và ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Hoạt động tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức bước đầu đã được đánh giá cao, có giá trị khoa học và được tiếp thu, ghi nhận.

   Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: chưa khai thác hết tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức hiện có. Nội dung và phương thức hoạt động của hội còn đơn điệu, chậm đổi mới. Một số hội thành viên hoạt động chưa hiệu quả, nhưng chưa có giải pháp hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho hội viên và nhân dân thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn vướng mắc, thực hiện chưa hiệu quả. Chưa quan tâm đến chế độ đãi ngộ và khen thưởng kịp thời cho hội viên có thành tích.

      Từ thực tế hoạt động trong thời gian qua của Liên hiệp hội, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

      Một là, Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội, do vậy cần tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Liên hiệp hội Việt Nam trong mọi hoạt động, nhất là trong tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.

      Hai là, hoạt động của Liên hiệp hội phải luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, năng động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ theo chức năng, không chờ đợi đủ điều kiện về con người, cơ sở vật chất mới tổ chức thực hiện.

      Ba là, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Thường trực Liên hiệp hội và lãnh đạo các hội thành viên là yếu tố quan trọng tạo thành công trong các hoạt động của Liên hiệp hội và hội thành viên.

     Bốn là, hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên thực hiện theo phương châm: “Tự nguyện, thiết thực, hiệu quả” để thuyết phục hội viên tham gia và từ đó khẳng định vị trí, vai trò của mình trong cộng đồng xã hội. 

Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0369727
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
213
151
938
1499
3117
8030
369727

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775