Hệ thống hóa Văn bản của Đảng, Nhà nước theo thời gian có liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Ngày ký VĂN BẢN  CHỦ ĐÈ NỘI DUNG TRÍCH DẪN  GHI CHÚ CQ ban hành
12/18/2009 2030/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập DANOUSTA Địa vị pháp lý Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH & CN Dno UBND Dak Nông 
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Địa vị pháp lý  - là tổ chức chính trị -xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (Quan điểm 1.1)         - Phát triển VUSTA là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức KH-CN (quan điểm 1.2)    BCT
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Chức năng   (i) Tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam trong và ngoài nước,  (ii) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên, (iii)  góp phần đưa KH-CN  trở thành động lực của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước (Quan điểm 1.1) BCT
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Mục tiêu    (i)  Đến 2020, trở thành tổ chức  CT - XH vững mạnh (ii)  Góp phần quyết định đưa KHCN trở thành động lực phát triển (Mục tiêu 2)          BCT
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Tư vấn, phản biện và giám định XH  - Đề xuất, tham mưu những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, CS phát triển đất nước, nhất là về KH-CN, GD-ĐT , CS  đối với trí thức v.v.
- Chủ động TV, PB & GĐ XH  trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, CS  của Đảng và NN ; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH-CN, GD-ĐT, KT-XH trước khi cấp có thẩm quyền quyết định (Nhiệm vụ, giải pháp 3.2)
BCT
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Nguồn lực Nhà nước Nhà nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho LHH..  như các tổ chức chính trị - xã hội khác (Nhiệm vụ , giải pháp 3.3) BCT
4/16/2010 Chỉ thị 42-CT/TW của BCT về Tiếp tục đổi mới, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của VUSAT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ĐẢNG ĐOÀN  - Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, nội dung và quy chế hoạt động của Đảng đoànLHH ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ; đẩy mạnh xây dựng các tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với LHH (Nhiệm vụ, giải pháp 3.3) BCT
4/21/2010 Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và QL Hộ Địa vị pháp lý Nghị định này không áp dụng với các tổ chức:
a) MTTQVN, Tổng Liên đoàn LĐVN , Đoàn TNCS HCM , Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB VN , Hội LHPN VN ;  b) Các tổ chức giáo hội (Điều 1, Phạm vi điều chỉnh) 
CP
4/21/2010 Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và QL Hộ Địa vị pháp lý Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. (Điều 2) LHH không phải là tổ chức CT-XH chứ không phải tổ chức hội theo khai niệm của NĐ 45. CP
6/21/2010 Quyết định 838/QĐ-UBND tỉnh DNo  v/v Phê duyệt Điều lệ DANOUSTA Địa vị pháp lý  - LHH tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH & CN DNo  - LHH chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND  tỉnh…. DakNong
6/25/2010 Thông báo 353-TB/TW,  của Ban BT v/v Xác định các vấn đề triển khai thực hiện CT 42 Triển khai 42-CT/TW  - Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ...  xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của VUSTA và LHH địa phương (đã triển khai 327/BNV-TCPCP) BAN BÍ THƯ
6/25/2010 Thông báo 353-TB/TW,  của Ban BT v/v Xác định các vấn đề triển khai thực hiện CT 42 Triển khai 42-CT/TW  - Ban Tuyên giáo Trung ương... xây dựng cơ chế phát huy vai trò của LHH trong lĩnh vực tham mưu, đề xuất; TV, PB, GĐ XH ...  (Quý II-2011 chưa triển khai, nhưng TTg đã có 14/2014-QĐ-TTg) BAN BÍ THƯ
6/25/2010 Thông báo 353-TB/TW,  của Ban BT v/v Xác định các vấn đề triển khai thực hiện CT 42 Triển khai 42-CT/TW  - Ban cán sự đảng Bộ Tài chính...  xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính và các điều kiện khác bảo đảm hoạt động có hiệu quả của LHH  (Quý II-2011) BAN BÍ THƯ
7/22/2010 Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy Dak Nông v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW Triển khai 42-CT/TW  - Thứ nhất, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc 3 quan điểm của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam:. (1) LHH là tổ chưc CT-XH do Đảng CSVN lãnh đạo... (2) Phát triển LHH là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước... (3) Thực hành dân chủ, phát huy tinh thần yêu nước, tính sáng tạo và tính tích cực xã hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ là nội dung chủ yếu của quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của LHH TỈNH UY DNo
7/22/2010 Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy Dak Nông v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW Triển khai 42-CT/TW Thứ hai, nắm vững mục tiêu phát triển LHH  trong thời kỳ mới: (1) - Đến năm 2020, xây dựng LHH Dak Nông  trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh (2) Giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ... . TỈNH UY DNo
7/22/2010 Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy Dak Nông v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW Triển khai 42-CT/TW Thứ ba, nghiên cứu kỹ các các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đã nêu trong Chỉ thị 42 để vận dụng vào việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương. TỈNH UY DNo
11/1/2010 QĐ 68/2010/QĐ-TTg, ngày 01/11/2010 về Hội đặc thù Địa vị pháp lý 1. Đối với hội là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp                              a) Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; ( Điều 1: Cơ sở xác định hội có tính đặc thù)
Phân tổ chức hội thành 3 nhóm đặc thù: tổ chức CT-XH; CT-XH-Nnghiệp; XH-NNg, Kinh tế; Xã hội. Nhưng trong Danh sách 28  hội đặc thù lại không xác định tính chất, loại hình (địa vi pháp lý) của từng tổ chức theo nhóm phân loại   TTg
12/17/2010 Chương trình hành động 320/CTr-UBND về thực hiện chỉ thị 42 Triển khai 42-CT/TW UBND DNo
1/25/2011 Công văn số 243/BNV--TCPCP V/v hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức hoạt động và quản lý hội Địa vị pháp lý Hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội:
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
- Hội Sinh viên Việt Nam
5/10/2011 Quyết định 627/QĐ-UBND v/v công nhận hội có tính đặc thù tỉnh Dak Nông  Địa vị pháp lý 11 hội hoạt động trong phạm vỉnh và 09 hội ở phạm vi huyên, thị. Trong đó có Hội người cao tuổi, Hội khuyến học… Không có sự phân biệt tính chất của các loại hội  (CT-XH; CT-XH-NNg; XH-NNg; XH) UBND DNo
5/12/2011 Thông báo 116/TB-VPCP ngày 12/5/2011: KL của TTg tại buổi làm việc với VUSTA Triển khai 42-CT/TW Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP... và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg...  theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW... , trong đó đã xác định Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. TTg
5/12/2011 Thông báo 116/TB-VPCP ngày 12/5/2011: KL của TTg tại buổi làm việc với VUSTA Triển khai 42-CT/TW Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành các đề án đã được giao tại Thông báo số 353-TB/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ban Bí thư TW Đảng để báo cáo đúng thời hạn quy định. TTg
6/29/2011 Quyết định 891/QĐ-UBND v/v  quy định hoạt động tư ván, phản biện và giám định XH của LHHH DNo Tư vấn, phản biện và giám định XH  -  LHH là Cơ quan chủ trì thực hiện - Cơ quan đặt yêu cầu: Sở ngành, Huyện, thị; đặc biệt có thể do TU. HĐND, UBND tỉnh UBMTTQ  (Điều 5)  Căn cứ vào Quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng CP UBND DNo
6/29/2011 Quyết định 891/QĐ-UBND v/v  quy định hoạt động tư ván, phản biện và giám định XH của LHHH DNo Tư vấn, phản biện và giám định XH Đối tượng thực hiện… là các CS, D-ĐT, Y Tế, KH-CN và môi trường có tính chất phức tạp, ưu tiên trọng điểm hoặc đa ngành; kể cả những DA đầu tư ngoài NS (Điều 6)  UBND DNo
6/29/2011 Quyết định 891/QĐ-UBND v/v  quy định hoạt động tư ván, phản biện và giám định XH của LHHH DNo Tư vấn, phản biện và giám định XH  - LHH chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung TVPBGĐ (Điều 11)  - UBND tỉnh là cơ qun giải quyết cuối cùng những trường hợp chưa thống nhất giữa LHH và tổ chức đặt yêu cầu (Điều 13) UBND DNo
6/29/2011 Quyết định 891/QĐ-UBND v/v  quy định hoạt động tư ván, phản biện và giám định XH của LHHH DNo Tư vấn, phản biện và giám định XH  Chỉ có 2 loại đề án TV,PB &GĐ : đặt hàng và tự đề xuất.  Không có loại mang tính bắt buộc UBND DNo
9/8/2011 Ý kiến của Ban BT tại 1455-CV/VPTW  về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy  của VUSTA  Địa vị pháp lý 1. Liên hiệp các hội…  là tổ chức chính trị - xã hội, được nhà nước giao biên chế và đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao. TW Đảng
Ý kiến của Ban BT tại 1455-CV/VPTW  về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy  của VUSTA  Nguồn lực Nhà nước 2. ... Trong nội dung Đề án cần thể hiện rõ Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, giao biên chế phù hợp với quy mô hoạt động của LHH..  theo đúng các quy định của pháp luật; Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho LHH ...  như các tổ chức chính trị - xã hội khác. TW Đảng
11/5/2013 33-CV/ĐĐLHHVN  v/v Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ LHH  Chế độ tiền lương Đảng Đoàn LHHVN gửi Ban Thường Vụ và Ban cán sự UBND tỉnh Bình Phước Chủ yếu dựa vào điểm b, c khoản 1, Điều 7 của Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện NĐ 45/2010 và 33/2012 về Chế độ, CS đối với hội đặc thù. Nếu viện dẫn theo Điều 1& Điều 2 sẽ có tính thuyết phục pháp lý hơn. Ở góc độ tổng thể, VUSTA nên có VB gửi tất cả các địa phương liên quan  VUSTA
11/6/2011  CV số 8691/VPCP-KGVX của VPCP truyền đạt ý kiến của TTg   Triển khai 42-CT/TW 2. Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP  và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số116/TB-VPCP ngày 12/5/2011 của VPCP.   TTg
11/7/2011 48-QĐ/TW  Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn VUSTA với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan ĐẢNG ĐOÀN Giao cho các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng đoàn LHH tỉnh, thành phố với ban cán sự đảng cố liên quan  TW Đảng
1/19/2012 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội Vụ v/v Thực hiện đề án kiện toàn tổ chưc bộ máy LHH Triển khai 42-CT/TW  * Nguyên tắc kiện toàn TCBM:  1) Thể chế hóa Chỉ thị 42 và đảm bảo tính thống nhất với quy định pháp luật hiện hành có liên quan và Nghị định 45/2010/NĐ-CP (Khoản 1, Mục II, Phần III: Phương hướng kiện toàn…)  Quy định ngược với thể chế Đảng lđ, NN ql và tính hiệu lực về trình tự thời gian; Trái với chỉ đạo của TTg tại TB 116/TB-VPCP: điều chỉnh theo đúng tinh thần chỉ thị NV
1/19/2012 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội Vụ v/v Thực hiện đề án kiện toàn tổ chưc bộ máy LHH Tỏ chức bộ máy  - ĐH Đại biểu; BCH, Ban Kiểm tra: Ban Thường vụ; Tổ chức tham mưu, giúp việc (Khoản 2, Mục II, Phần III) BNV
1/19/2012 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội Vụ v/v Thực hiện đề án kiện toàn tổ chưc bộ máy LHH Tỏ chức bộ máy  -  Bộ máy giúp việc: 1) VP  2) BAN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC & HỘI VIÊN ; 3)  BAN KH,CN và TƯ VẤN, PHẢN BIỆN (Khoản 2, Mục II, Phân III) BNV
1/19/2012 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội Vụ v/v Thực hiện đề án kiện toàn tổ chưc bộ máy LHH Nguồn lực Nhà nước  - Căn cứ vào nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, NN… và Điều lệ .. đề nghị CQNN có thầm quyền giao biên chế  (Khoản 3b, Mục II, Phần III) BNV
1/19/2012 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội Vụ v/v Thực hiện đề án kiện toàn tổ chưc bộ máy LHH Nguồn lực Nhà nước  - UBND tỉnh xem xét giao biên chế và phê duyệt điều lệ LHH tỉnh  (Mục II, Phần IV Tổ chức thực hiện) BNV
2/9/2012 05/CV-ĐĐLHHVN. Ngày 09/02/2012  gửi các tỉnh, thành ủy v/v giao biên chế cho LHH ĐẢNG ĐOÀN Kiện toàn tổ chức Đảng đoàn và thành lập Đảng đoàn ở các tỉnh chưa có tổ chức này (đề nghị 1) VUSTA
2/9/2012 05/CV-ĐĐLHHVN  gửi các tỉnh, thành ủy v/v giao biên chế cho LHH Nguồn lực Nhà nước Đề nghị tỉnh, thành ủy , UBND tỉnh chỉ đạo và sớm giao chỉ tiêu biên chế cho LHH trong KH 2012 để LHH có đủ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chính trị (đề nghị 2) VUSTA
4/9/2012 CV 2875-CV/VPTW của VPTW Đảng thông báo ý kiến của đ/c Thường trực Ban BT  Triển khai 42-CT/TW Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo nghiên cứu đề xuất với Chính phủ việc sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP...  và Quyết định 68/2010/QĐ-TTg...  theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8691/VPCP-KGVX ngày 06/12/2011 của Văn phòng Chính phủ TW Đảng
4/13/2012 Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 45/2010  Triển khai 42-CT/TW Chỉ sửa đổi những nội dung liên quan đến tổ chức chức quản lý hội Sau những ý kiến của Ban BT, Thường trực Ban BT cũng như ý kiến chỉ đạo của TTg (1455-CV/VPTW_ 8/9/11; 116/CV-VPCP_12/5/11;  8691/CVCP-KGVX_ 6/12/11; 2875-CV/VPTW_9/4/12 ) , Bộ NV vẫn không sửa đổi bổ sung theo tinh thần chỉ thị 42. Lẽ ra, phải đưa LHH vào nhóm không áp dụng như 6 tổ chức CT-XH (Phạm vi điều chỉnh, Điều 1) CP
4/15/2012 34/2012/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp công vụ  (25%) Chế độ tiền lương  Phạm vi áp dụng: cán bộ, công chức, người hưởng lương…  từ NSNN  làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội... (Điều 1, Phạm vi áp dụng) CP
4/15/2012 34/2012/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp công vụ  (25%) Chế độ tiền lương ...người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  (Khoản 1d, Điều 2: Đối tượng áp dụng) Người lđ theo HĐ 8 trong các tổ chức CT-XH cũng được hưởng phục cấp 25%, đương nhiên lđ chính thức phải được  CP
6/4/2012 Quyết định 683/QĐ-UBND v/v Phe duyệt Đề án tổ chức bộ máy LHH Tỏ chức bộ máy Tương tự như Đề án của Bộ NV về mục tiêu, yêu cầu kiện toàn và tổ chức bộ máy. Cụ thể, Tổ chức tham mưu giúp việc gồm : Văn phòng; Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên; Ban khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện DakNong
4/16/2013  Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn NĐ 45_33 Chế độ tiền lương b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các hội theo chỉ tiêu biên chế được giao; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. c) Đối với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư không tách bạch đối tượng công chức và viên chức mà lại sử dụng cụm từ  chung "cán bộ, công chức, viên chức", tất nhiên đưa đến 2 cách ứng xử trái chiều. Trên thực tế, các cơ quan nội vụ thường nghiêng về quan điểm coi người LĐ trong các Hội đặc thù như là viên chức  BNV
2/14/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg v/v Tư vấn, phản biện và giám định XH của VUSTA Tư vấn, phản biện và giám định XH  - Hoạt động TV,PB&GĐ của KHH… là hđ mang tính xã hội, độc lâp khách quan, không vì lợi nhuận (Điều 2) TTg
2/14/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg v/v Tư vấn, phản biện và giám định XH của VUSTA Tư vấn, phản biện và giám định XH 1. Phạm vi điều chỉnh: hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.            2. Đối tượng áp dụng:
Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội thành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. (Điều 1)
TTg
2/14/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg v/v Tư vấn, phản biện và giám định XH của VUSTA Tư vấn, phản biện và giám định XH 1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH :
a) Các đề án về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng;
b) Các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN , GD-ĐT, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc.... ;
c)
Các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.
2.
Đề án do các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt hàng LHH .
3. Các đề án không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do LHH.. 
đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
(Điều 3) 
Quy định thành 3 loại Đề án thực hiện TV,PB &GĐ của KHHH: (1) Loại mang tính bắt buộc  (2) Loại đặt hàng (3) Loại do LHH đề xuất  TTg
2/14/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg v/v Tư vấn, phản biện và giám định XH của VUSTA Tư vấn, phản biện và giám định XH  - CQ lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời các ý kiến không tán thành (Điều 6) ;                                        - LHH không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung TV,PB,GĐXH (Điều 7)  - Bỏ khoản 3 Điều 4 Quyết đinh 22/2002/QĐ-TTg Quy định về trách nhiệm pháp lý của LHH đ/v nội dung TVPBGĐ  TTg
2/14/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg v/v Tư vấn, phản biện và giám định XH của VUSTA Tư vấn, phản biện và giám định XH Hàng năm LHH lập KH nội dung và dự toán kinh phí (gòm cả 3 loại TB,PB&GĐ) gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương .(Điều 8) TTg
10/21/2015 Quyết định 1795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ VUSTA Địa vị pháp lý Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam
3/23/2017 Thông báo số 155/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với VUSTA chế độ tiền lương (điểm c, mục 3) 1. Đối với công chức điều động, luân chuyển (giữ nguyên chế độ, chính sách của công chức)
2. Đối với cán bộ trong chỉ tiêu biên chế thực hiện theo luật cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan
12/18/2017 Quyết định 1985/QĐ-UBND tỉnh DNo  v/v Phê duyệt Điều lệ DANOUSTA  Địa vị pháp lý  - (LHH)  tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH & CN DNo  - LHH chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND  tỉnh….

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775